Tự Kích hoạt Windows/ Office với key retail

#68
Bạn thử lại xem sao bạn, tôi mới vừa đăng nhập đây.
Có lẽ do mình dung IE9, chưa muốn cài Chrome để Ghost.
Mình dung phần mềm: CIDMS cũng của nhóm khoatoantin thì nó ra câu này ko hiểu là sao:
"Oh Dear!
I was not able to validate your installation ID. Please have the Activation window up on your computer screen, so you can have this number handy. The representative will need this number to help with activating your product."
 
#69
Có lẽ do mình dung IE9, chưa muốn cài Chrome để Ghost.
Mình dung phần mềm: CIDMS cũng của nhóm khoatoantin thì nó ra câu này ko hiểu là sao:
"Oh Dear!
I was not able to validate your installation ID. Please have the Activation window up on your computer screen, so you can have this number handy. The representative will need this number to help with activating your product."
Bạn nhờ bác @thuwowngr giúp nhé, tools báo là bạn phải gọi cho MS với ID của bạn đó.
 
Top