Chia sẻ [Office Tool Plus/Lite] Windows And Office Installation Plus Activation

r4Rocky

Rìu Chiến
Office Tool (OTool) Plus/Lite version 5.9.3.1

When installing Microsoft Office 2019 Pro Plus Volume License (VL) variant, it's probably the Ratiborus's Office 2013-2019 C2R Install Lite comes to everyone minds. However, there is another equally popular Office Installation tool called Office Tool (OTool).

Office Tool Plus is a small tool for customizing downloads, installs, activates, uninstalls, and manages Office, with a focus on free, small, ad-free, and unbundled.

Office Tool Plus is an Office tool built on the Office Deployment Tool and can be said to be a graphical implementation of ODT.

Office Tool Plus là một công cụ nhỏ để tùy chỉnh tải xuống, cài đặt, kích hoạt, gỡ cài đặt và quản lý Office, tập trung vào miễn phí, nhỏ, không quảng cáo và không bị chặn.

Office Tool Plus là một công cụ Office được xây dựng trên Công cụ triển khai Office và có thể nói là một triển khai đồ họa của ODT.

Office Tool has a Lite/Plus variant is an offline deployment tool developed by BlueDotnet. In addition to the download and installation features included with ODT, OTP also includes additional features that make it easy to configure Office.
 • The OTool can be used to distribute Office VL installation packages in large environments, such as enterprises or schools. Bulk Office deployment.
 • The Office Tool only supports Office that manages the Click To Run version.
 • Office Tool requires Net Framework 4.6.1 support
 • Office Tool Lite does not support custom uninstallation
 • Clicking Uninstall All will delete all Office products on this computer, regardless of whether they are checked.
 • To share the installation files, you can choose to share the downloaded Office folder with others, or use the Office Tool to create an ISO file and share it with others.
Office Tool có biến thể Lite / Plus là một công cụ triển khai ngoại tuyến được phát triển bởi BlueDotnet. Ngoài các tính năng tải xuống và cài đặt đi kèm với ODT, OTP cũng bao gồm các tính năng bổ sung giúp dễ dàng định cấu hình Office.
 • OTool có thể được sử dụng để phân phối các gói cài đặt Office VL trong các môi trường lớn, chẳng hạn như doanh nghiệp hoặc trường học. Triển khai văn phòng số lượng lớn.
 • Công cụ Office chỉ hỗ trợ Office quản lý phiên bản Nhấp để chạy.
 • Office Tool yêu cầu hỗ trợ Net Framework 4.6.1
 • Office Tool Lite không hỗ trợ gỡ cài đặt tùy chỉnh
 • Nhấp vào Gỡ cài đặt Tất cả sẽ xóa tất cả các sản phẩm Office trên máy tính này, bất kể chúng có được kiểm tra hay không.
 • Để chia sẻ tệp cài đặt, bạn có thể chọn chia sẻ thư mục Office đã tải xuống với người khác hoặc sử dụng Công cụ Office để tạo tệp ISO và chia sẻ tệp đó với người khác.
Features:

1. Manage Office :

With OTP, you can view current Office information and configure current Office updates. You can also uninstall multiple versions of Office at once, or delete a language pack. OTP also provides official uninstall tools and scripts to clean up Office remnants with one click.
2. Download the Office, Visio, Project installation package :
Office has different versions of the channel. In OTP, you can view the information of each channel and download it as you like. At the same time, OTP also has three download engines built in, providing more options for downloading. After downloading, you can also use OTP to package offline files into ISO image files for easy sharing and saving.
3. Install Office :
You can install Office, Visio, Project at one time, and you can choose a different license version. Customize the components of Office, the language. You can also save the configuration as XML for bulk deployment
4. Activate Office :
OTP can install/uninstall keys, convert Office license versions, configure KMS server addresses, clear activation information or certificates, and query current Office activation information. Whether it's networking activation, phone activation or KMS activation, OTP can handle it easily. (PS: OTP does not have a cracking behavior, only the function of configuring KMS)
5. File conversion :
And the tool can be exchanged between word, execl, ppt files in .doc, docx, pdf, xls, xps, txt, ppt, png, etc

Tính năng, đặc điểm:

1. Quản lý văn phòng:

Với OTP, bạn có thể xem thông tin Office hiện tại và định cấu hình các bản cập nhật Office hiện tại. Bạn cũng có thể gỡ cài đặt nhiều phiên bản Office cùng một lúc hoặc xóa gói ngôn ngữ. OTP cũng cung cấp các công cụ và tập lệnh gỡ cài đặt chính thức để dọn sạch tàn dư Office chỉ bằng một cú nhấp chuột.
2. Tải xuống gói cài đặt Office, Visio, Project:
Office có các phiên bản khác nhau của kênh. Trong OTP, bạn có thể xem thông tin của từng kênh và tải xuống theo ý muốn. Đồng thời, OTP cũng có ba công cụ tải xuống được tích hợp, cung cấp nhiều tùy chọn để tải xuống. Sau khi tải xuống, bạn cũng có thể sử dụng OTP để đóng gói các tệp ngoại tuyến thành các tệp hình ảnh ISO để dễ dàng chia sẻ và lưu.
3. Cài đặt văn phòng:
Bạn có thể cài đặt Office, Visio, Project cùng một lúc và bạn có thể chọn phiên bản giấy phép khác. Tùy chỉnh các thành phần của Office, ngôn ngữ. Bạn cũng có thể lưu cấu hình dưới dạng XML để triển khai hàng loạt
4. Kích hoạt Office:
OTP có thể cài đặt / gỡ cài đặt khóa, chuyển đổi phiên bản giấy phép Office, định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS, xóa thông tin kích hoạt hoặc chứng chỉ và truy vấn thông tin kích hoạt Office hiện tại. Cho dù đó là kích hoạt mạng, kích hoạt điện thoại hay kích hoạt KMS, OTP có thể xử lý dễ dàng. (PS: OTP không có hành vi bẻ khóa, chỉ có chức năng định cấu hình KMS)
5. Chuyển đổi tập tin:
Và công cụ có thể được trao đổi giữa các tập tin word, execl, ppt trong các tệp .doc, docx, pdf, xls, xps, txt, ppt, png, v.v.

OTool just requires three steps to deploy Office:
 1. Download installation
  The Office Tool can get the latest version of the Office installation files from the Microsoft server, use the installation files to install Office offline, or share the installation files to save bandwidth or facilitate management.
 2. Config and install Office
  The Office Tool configures the installation settings by default, and normal users can click to start the installation. At the same time, we have a variety of installation options for advanced users, you can easily configure Office before and after installation.
 3. Activate your Office
  If you cannot activate Office through the Office Activation Wizard, Office Tool can install a key for you or configure a KMS service. At the same time, advanced management allows you to easily manage the authorization configuration of Office.
OTool chỉ cần ba bước để triển khai Office:
 1. Tải về cài đặt
  Công cụ Office có thể lấy phiên bản mới nhất của tệp cài đặt Office từ máy chủ Microsoft, sử dụng tệp cài đặt để cài đặt Office ngoại tuyến hoặc chia sẻ tệp cài đặt để tiết kiệm băng thông hoặc hỗ trợ quản lý.
 2. Cấu hình và cài đặt Office
  Công cụ Office định cấu hình cài đặt cài đặt theo mặc định và người dùng bình thường có thể nhấp để bắt đầu cài đặt. Đồng thời, chúng tôi có nhiều tùy chọn cài đặt cho người dùng nâng cao, bạn có thể dễ dàng định cấu hình Office trước và sau khi cài đặt.
 3. Kích hoạt Văn phòng của bạn
  Nếu bạn không thể kích hoạt Office thông qua Trình hướng dẫn kích hoạt Office, Công cụ Office có thể cài đặt khóa cho bạn hoặc định cấu hình dịch vụ KMS. Đồng thời, quản lý nâng cao cho phép bạn dễ dàng quản lý cấu hình ủy quyền của Office.

In the GIF illustration below you can the demonstration of OTool features:

Trong hình minh họa GIF bên dưới, bạn có thể trình diễn các tính năng OTool:Download Links Office Tool (OTool) v5.9.3.1

mh_auth_or_register

PS: The tool itself is capable of taking updates as they are released by the developers.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hoang Duch2

Rìu Chiến Bạc Chấm
Tôi có thấy bài viết này của bạn mấy hôm nay nhưng chưa test gì cả. Hôm nay vào FB đọc được bài viết của bạn Savio, tôi có làm thử theo và cài đặt thành công Office365ProplusRetail hay đúng hơn là Microsoft Office 2016 Mondo, chức năng của nó cũng giống như Office 365, kích hoạt với KMS 180 ngày, sau đây là một số hình khi tôi cài trên bản Win 10-LTSC , các bạn xem tuần tự hình cài đặt :365-2019-03-20_180917-png.3010

365-2-2019-03-20_180917-png.3011
365-3-2019-03-20_180917-png.3012
365-4-2019-03-20_180917-png.3013

365-5-2019-03-20_180917-png.3014


Bắt đầu activate:

activate-2019-03-20_200215-png.3016
activate-2-2019-03-20_200215-png.3017


Sau khi chọn Activate:

activate-3-2019-03-20_200215-png.3018
365-11-2019-03-20_180917-png.3019
Vậy đó các bạn, làm theo cách này thì cũng có tạm Office 365 xem nó thế nào, cái tôi thích là không cần phải đăng ký email với trường học gì cả.
Chúc tất cả các bạn thành công!
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Bạc Chấm
Cập nhật tin mới: Hôm qua tôi có post hình dùng tools này cài bản Microsoft Office Mondo 2016 ( hay O365ProPlusRetail ) và sau đó Activate thành công, thực tế là khi tôi đọc bài viết của bạn Savio trên FB thì có luôn phần Activation tools của bạn ấy, sau khi cài xong thì tôi dùng tools của bạn ấy để activate thì thành công, sau đó xem kỹ lại tools Office Tool Plus, cũng có phần Activate, nên tôi cũng chạy thử và cũng báo thành công, thành ra tôi không biết chắc là từ cái nào.

Sáng nay, tôi lại cài thử trên một máy khác, chỉ hoàn toàn dùng Office Tool plus, chạy xong thì sử dụng Activate, làm thao tác như những hình tôi post ngày hôm qua, và kết quả là nó không Activate được các bạn à. Các bạn xem 2 hình dưới đây:

not-yet-2-2019-03-21_064445-png.3043
not-yet-2019-03-21_064445-png.3044
Tôi cũng chưa thấy bạn nào phản hồi kết quả, nếu bạn nào dùng tools này và Activate được thì vui lòng gửi hình lên đây, tôi sẽ test tiếp tục.
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Bạc Chấm

tramanh89xd


Moderator
Thành viên BQT
Các post cảm ơn thì thay vào đó các bạn chỉ cần nhấn like cho chủ topic là được nhé, cảm ơn các bạn.
Chỉ post thắc mắc hay có vấn đề gì đó nhé các bạn.
Các post như thế sẽ bị xóa mà ko cần thông báo. Thân
 
Top