Ngừng sử dụng chỉ số "vị trí trung bình" trong Google ads

Phúc Linh

Búa Gỗ Đôi
Google dự kiến ngừng sử dụng chỉ số vị trí trung bình vào tháng 9 năm nay.
Thay vào đó, Google ads sẽ có thêm 4 số liệu sau:
- % hiển thị hàng đầu
- % hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)
- Tỷ lệ hiển thị (IS) hàng đầu trên mạng Tìm kiếm
- TLHT Hàng đầu tuyệt đối trên Tìm kiếm

Giải thích 4 số liệu trên:
“% hiển thị (hàng đầu)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.
= Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu / Số lần hiển thị

"% hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.
= Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối/Số lần hiển thị

“IS hàng đầu trên Mạng tìm kiếm” là số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) so với số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.
= Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu / số lần đủ điều kiện hiển thị ở vị trí hàng đầu

“IS hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm” là số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí hàng đầu tuyệt đối (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.
= Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối / số lần đủ điều kiện hiển thị ở vị trí hàng đầu

Hiện cả 4 thông số trên đều đang được hiển thị, mọi người có thể lấy ra xem cho quen


capture-png.3889
 
Top