[Lập trình] Hỏi cấp quyền đọc tin nhắn trong Android 6.0

Thảo luận trong 'Lập Trình' bắt đầu bởi congdongnet, 23/6/18.

 1. congdongnet

  congdongnet Gà con

  Đóng góp nội dung

  Mình có đoạn code thế này nhưng không hiểu tại sao mình cấp quyền đọc sms rồi thì phải mở ứng dụng 2 lần thì nó mới chạy được.
  Lần đầu thì không. Từ các lần sau trở đi thì lại bình thường.

  File .java của mình:
  Mã:
  Select All
  package com.x.readsms; // Bác nào chạy lại code này thì thay lại package nhé. Bên dưới còn 3, 4 chỗ gì nữa. :D import android.Manifest; import android.content.ContentResolver; import android.content.pm.PackageManager; import android.database.Cursor; import android.net.Uri; import android.support.annotation.NonNull; import android.support.v4.app.ActivityCompat; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.telephony.SmsManager; import android.widget.ArrayAdapter; import android.widget.ListView; import android.widget.Toast; import com.x.readsms.model.ModelSMS; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.ArrayList; import java.util.Date; public class MainActivity extends AppCompatActivity { ListView lvDanhBa; ArrayList<ModelSMS> arrayList; ArrayAdapter<ModelSMS> arrayAdapter; private final static int REQUEST_SMS = 1; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addControls(); requestReadSMS(); } private void requestReadSMS() { if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, Manifest.permission.READ_SMS) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { docTinNhan(); } else { ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, new String[]{Manifest.permission.READ_SMS}, REQUEST_SMS); } } public void docTinNhan() { try { ContentResolver contentResolver = getContentResolver(); Uri uri = Uri.parse("content://sms/inbox"); Cursor cursor = contentResolver.query(uri, null, null, null, null, null); while (cursor.moveToNext()) { int idPhoneNum = cursor.getColumnIndex("address"); int iddate = cursor.getColumnIndex("date"); int idbody = cursor.getColumnIndex("body"); String sdt = cursor.getString(idPhoneNum); //String time = String.valueOf(cursor.getInt(iddate)/(24*60*60)); long time = cursor.getLong(iddate); SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("MMM-dd-yyyy HH:mm"); Date resultdate = new Date(time); System.out.println(sdf.format(resultdate)); String noiDung = cursor.getString(idbody); ModelSMS tinNhan = new ModelSMS(sdt + "", sdf.format(resultdate) + "", noiDung + ""); arrayList.add(tinNhan); } cursor.close(); } catch (Exception ex) { Toast.makeText(this, ex.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show(); } } private void addControls() { lvDanhBa = (ListView) findViewById(R.id.lvDanhBa); arrayList = new ArrayList<>(); arrayAdapter = new ArrayAdapter<>(MainActivity.this, android.R.layout.simple_list_item_1, arrayList); lvDanhBa.setAdapter(arrayAdapter); } @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { switch (requestCode) { case REQUEST_SMS: docTinNhan(); break; } } }
  file giao diện của em:

  Mã:
  Select All
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="vertical" tools:context="com.x.readsms.MainActivity"> <ListView android:id="@+id/lvDanhBa" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"></ListView> </LinearLayout>

  File model sms
  Mã:
  Select All
  package com.x.readsms.model; public class ModelSMS { String sdt; String thoiGian; String noiDung; public ModelSMS() { } public ModelSMS(String sdt, String thoiGian, String noiDung) { this.sdt = sdt; this.thoiGian = thoiGian; this.noiDung = noiDung; } public String getSdt() { return sdt; } public void setSdt(String sdt) { this.sdt = sdt; } public String getThoiGian() { return thoiGian; } public void setThoiGian(String thoiGian) { this.thoiGian = thoiGian; } public String getNoiDung() { return noiDung; } public void setNoiDung(String noiDung) { this.noiDung = noiDung; } @Override public String toString() { return "Số gửi đến "+this.sdt+"\nThời gian: "+this.thoiGian+"\nNội dung: "+this.noiDung; } }
  file manifest của em:

  Mã:
  Select All
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.x.readsms"> <uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/> <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/> <application android:allowBackup="true" android:icon="@mipmap/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" android:supportsRtl="true" android:theme="@style/AppTheme"> <activity android:name=".MainActivity"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest>

  Bác nào có thể trợ giúp em hiểu tại sao nó lại phải chạy 2 lần mới lấy được tin nhắn? Và có thể sửa code ra sao để khi xin cấp quyền từ người dùng nó lấy luôn SMS. Code chỉ phù hợp chạy trên Android 6 trở lên vì dưới 6 thì không cần xin quyền từ người dùng mà chỉ cần xin quyền hệ thống. :D
  :D
   

  Bùng Nổ Giá - Giảm đến 70k tại Shopee Xem ngay

  Rẻ Vô địch - Mua sắm thả ga màu World Cup Xem ngay

  Phụ kiện đồng giá 19k! Mua hết ga Xem ngay

  Sửa lần cuối: 23/6/18

Chia sẻ trang này