Làm sao để website chạy khi code 1 nơi ,data 1 nơi ?

Top