Kích hoạt Win 10 thủ công

nick 11K

Rìu Sắt
#23
1 là xem kỷ #1 rồi tự làm
2 ko muốn học hỏi thích mì ặn liền thì kéo xuống # số 4 tải cái file làm sẵn
đọc ko kỹ thôi mà, đâu cần ẳng lên thế
Bác nói nặng tôi thế này Ô Hô , trong khi tôi chỉ rõ cho bác về cái bác cần !!!
QUẢ thật bác giúp tôi thêm 1 sự nhẫn nữa
https://vn-zoom.org/threads/giup-kich-hoat-by-phone-win10-8-1-win-8-win7-office-pro-plus-2016-2013-office-2010-vl-cap-nhat-ke.2491/page-133#post-32145
 
Sửa lần cuối:
#24
Chuyển bài từ VNZ sang cho ace tham khảo
Nếu có bạn nào sợ virus thì có thể làm theo cách sau hoàn toàn thủ công:
-Tạo thư mục bất kỳ ở đâu cũng được/Tạo thư mục mới đặt tên là BIN
-Mở bộ cài Win 10 tìm file gatherosstate.exe/copy vào thư mục chứa BIN
-Vào địa chỉ:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
tải file:slshim.zip
Giải nén file tải về sẽ được thư mục slshim có các file.Ta chỉ chú ý đến 2 file là slshim32.dll & slshim64.dll thôi
-Tùy phiên bản 32 hay 64 bit mà ta đổi tên file slshim32.dll hay slshim64.dll thành file slc.dll rồi coppy vào thư mục BIN
-Vào thư mục tạo ra có chứa BIN tạo file.cmd
-Code:
@Echo off
pushd "%~dp0"
cd /d "%~dp0"
::===========================================================================
call:key
FOR /F "TOKENS=2 DELIMS==" %%A IN ('"WMIC PATH SoftwareLicensingProduct WHERE (Name LIKE 'Windows%%' AND PartialProductKey is not NULL) GET LicenseFamily /VALUE"') DO IF NOT ERRORLEVEL 1 SET "osedition=%%A"
for /f "tokens=1-4 usebackq" %%a in ("%temp%\editions") do (if ^[%%a^]==^[%osedition%^] (
set edition=%%a
set key=%%b
set sku=%%c
set editionId=%%d
goto :parseAndPatch))
echo %osedition% Digital License Activation is Not Supported.
del /f "%temp%\editions"
GOTO:EOF
::===========================================================================
:parseAndPatch
cd /d "%~dp0"
set "gatherosstate=bin\gatherosstate.exe"
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk %key%
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens" /v "Channel" /t REG_SZ /d "Retail" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Kernel-ProductInfo" /t REG_DWORD /d %sku% /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Security-SPP-GenuineLocalStatus" /t REG_DWORD /d 1 /f
start /wait "" "%gatherosstate%"
timeout /t 3 >nul 2>&1
clipup -v -o -altto bin\
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
reg delete "HKLM\SYSTEM\Tokens" /f
del /f "%temp%\editions"
GOTO:EOF
::===========================================================================
:key
rem Edition Key SKU EditionId
(
echo Cloud V3WVW-N2PV2-CGWC3-34QGF-VMJ2C 178 X21-32983
echo CloudN NH9J3-68WK7-6FB93-4K3DF-DJ4F6 179 X21-32987
echo Core YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 101 X19-98868
echo CoreCountrySpecific N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD 99 X19-99652
echo CoreN 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW 98 X19-98877
echo CoreSingleLanguage BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 100 X19-99661
echo Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 121 X19-98886
echo EducationN 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H 122 X19-98892
echo Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C 4 X19-99683
echo EnterpriseN 3V6Q6-NQXCX-V8YXR-9QCYV-QPFCT 27 X19-98746
echo EnterpriseS NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX 125 X21-05035
echo EnterpriseSN 2DBW3-N2PJG-MVHW3-G7TDK-9HKR4 126 X21-04921
echo Professional VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 48 X19-98841
echo ProfessionalEducation 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB 164 X21-04955
echo ProfessionalEducationN GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P 165 X21-04956
echo ProfessionalN 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT 49 X19-98859
echo ProfessionalWorkstation DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 161 X21-43626
echo ProfessionalWorkstationN WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ 162 X21-43644
echo ServerRdsh NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66 175 X21-41295
) > "%temp%\editions" &exit /b
::===========================================================================

-Đặt tên bất kỳ
-Run(Admin )file cmd vừa tạo/Done
Chú ý file.cmd đặt ngoài muc Bin(Trong bin có:(file gatherosstate.exe và file file slc.dll )
Do cái hàng in đậm phía trên có nhiều member ko rõ vì vậy mà bị lỗi khi thao tác
"Thư mục BIN nó phải nằm trong 1 thư mục khác " Có nghĩa là phải tạo 1 Thư mục với tên bất kỳ , thôi thì cho 1 tên là activator đi , rồi tiếp đến vào thư mục vừa tạo đó làm thêm 1 thư mục nữa tên là BIN
Do
bài viết nó dài từ trên xuống dưới cái Chú ý file.cmd đặt ngoài muc Bin
Làm cho nhiều bác khó hiểu
 

panwenfu

Rìu Bạc
#25
Do cái hàng in đậm phía trên có nhiều member ko rõ vì vậy mà bị lỗi khi thao tác
"Thư mục BIN nó phải nằm trong 1 thư mục khác " Có nghĩa là phải tạo 1 Thư mục với tên bất kỳ , thôi thì cho 1 tên là activator đi , rồi tiếp đến vào thư mục vừa tạo đó làm thêm 1 thư mục nữa tên là BIN
Do
bài viết nó dài từ trên xuống dưới cái Chú ý file.cmd đặt ngoài muc Bin
Làm cho nhiều bác khó hiểu
-Tạo thư mục bất kỳ ở đâu cũng được/Tạo thư mục mới đặt tên là BIN
Cái dấu "/" nó thể hiện là vào trong đó bác
Em cũng cứ nghĩ phải hơi biết IT mới dám xông vào tạo file.cmd nên ký hiệu này cứ để thế từ bên .com
 
#27
Để cho tiện các bạn có thể vào:
Link tải bản đã tạo sẵn
Không có trích dẫn

Nếu có bạn nào sợ virus thì có thể làm theo cách sau hoàn toàn thủ công:
-Tạo thư mục bất kỳ ở đâu cũng được/Tạo thư mục mới đặt tên là BIN
-Mở bộ cài Win 10 tìm file gatherosstate.exe/copy vào thư mục chứa BIN
-Vào địa chỉ:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
tải file:slshim.zip
Giải nén file tải về sẽ được thư mục slshim có các file.Ta chỉ chú ý đến 2 file là slshim32.dll & slshim64.dll thôi
-Tùy phiên bản 32 hay 64 bit mà ta đổi tên file slshim32.dll hay slshim64.dll thành file slc.dll rồi coppy vào thư mục BIN
-Vào thư mục tạo ra có chứa BIN tạo file.cmd
-Code:
@Echo off
pushd "%~dp0"
cd /d "%~dp0"
::===========================================================================
call:key
FOR /F "TOKENS=2 DELIMS==" %%A IN ('"WMIC PATH SoftwareLicensingProduct WHERE (Name LIKE 'Windows%%' AND PartialProductKey is not NULL) GET LicenseFamily /VALUE"') DO IF NOT ERRORLEVEL 1 SET "osedition=%%A"
for /f "tokens=1-4 usebackq" %%a in ("%temp%\editions") do (if ^[%%a^]==^[%osedition%^] (
set edition=%%a
set key=%%b
set sku=%%c
set editionId=%%d
goto :parseAndPatch))
echo %osedition% Digital License Activation is Not Supported.
del /f "%temp%\editions"
GOTO:EOF
::===========================================================================
:parseAndPatch
cd /d "%~dp0"
set "gatherosstate=bin\gatherosstate.exe"
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk %key%
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens" /v "Channel" /t REG_SZ /d "Retail" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Kernel-ProductInfo" /t REG_DWORD /d %sku% /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Security-SPP-GenuineLocalStatus" /t REG_DWORD /d 1 /f
start /wait "" "%gatherosstate%"
timeout /t 3 >nul 2>&1
clipup -v -o -altto bin\
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
reg delete "HKLM\SYSTEM\Tokens" /f
del /f "%temp%\editions"
GOTO:EOF
::===========================================================================
:key
rem Edition Key SKU EditionId
(
echo Cloud V3WVW-N2PV2-CGWC3-34QGF-VMJ2C 178 X21-32983
echo CloudN NH9J3-68WK7-6FB93-4K3DF-DJ4F6 179 X21-32987
echo Core YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 101 X19-98868
echo CoreCountrySpecific N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD 99 X19-99652
echo CoreN 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW 98 X19-98877
echo CoreSingleLanguage BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 100 X19-99661
echo Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 121 X19-98886
echo EducationN 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H 122 X19-98892
echo Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C 4 X19-99683
echo EnterpriseN 3V6Q6-NQXCX-V8YXR-9QCYV-QPFCT 27 X19-98746
echo EnterpriseS NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX 125 X21-05035
echo EnterpriseSN 2DBW3-N2PJG-MVHW3-G7TDK-9HKR4 126 X21-04921
echo Professional VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 48 X19-98841
echo ProfessionalEducation 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB 164 X21-04955
echo ProfessionalEducationN GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P 165 X21-04956
echo ProfessionalN 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT 49 X19-98859
echo ProfessionalWorkstation DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 161 X21-43626
echo ProfessionalWorkstationN WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ 162 X21-43644
echo ServerRdsh NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66 175 X21-41295
) > "%temp%\editions" &exit /b
::===========================================================================

-Đặt tên bất kỳ
-Run(Admin )file cmd vừa tạo/Done
Chú ý file.cmd đặt ngoài muc Bin(Trong bin có:(file gatherosstate.exe và file file slc.dll )
cảm ơn bác
 
Top