Kích hoạt Win 10 thủ công

panwenfu

Rìu Vàng
Để cho tiện các bạn có thể vào:
Link tải bản đã tạo sẵn:
mh_auth_or_register
Nếu có bạn nào sợ virus thì có thể làm theo cách sau hoàn toàn thủ công:
-Tạo thư mục bất kỳ ở đâu cũng được/Tạo thư mục mới đặt tên là BIN
-Mở bộ cài Win 10 tìm file gatherosstate.exe/copy vào thư mục chứa BIN
-Vào địa chỉ:
mh_auth_or_register
tải file:slshim.zip
Giải nén file tải về sẽ được thư mục slshim có các file.Ta chỉ chú ý đến 2 file là slshim32.dll & slshim64.dll thôi
-Tùy phiên bản 32 hay 64 bit mà ta đổi tên file slshim32.dll hay slshim64.dll thành file slc.dll rồi coppy vào thư mục BIN
-Vào thư mục tạo ra có chứa BIN tạo file.cmd
-Code:
@Echo off
pushd "%~dp0"
cd /d "%~dp0"
::===========================================================================
call:key
FOR /F "TOKENS=2 DELIMS==" %%A IN ('"WMIC PATH SoftwareLicensingProduct WHERE (Name LIKE 'Windows%%' AND PartialProductKey is not NULL) GET LicenseFamily /VALUE"') DO IF NOT ERRORLEVEL 1 SET "osedition=%%A"
for /f "tokens=1-4 usebackq" %%a in ("%temp%\editions") do (if ^[%%a^]==^[%osedition%^] (
set edition=%%a
set key=%%b
set sku=%%c
set editionId=%%d
goto :parseAndPatch))
echo %osedition% Digital License Activation is Not Supported.
del /f "%temp%\editions"
GOTO:EOF
::===========================================================================
:parseAndPatch
cd /d "%~dp0"
set "gatherosstate=bin\gatherosstate.exe"
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk %key%
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens" /v "Channel" /t REG_SZ /d "Retail" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Kernel-ProductInfo" /t REG_DWORD /d %sku% /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Security-SPP-GenuineLocalStatus" /t REG_DWORD /d 1 /f
start /wait "" "%gatherosstate%"
timeout /t 3 >nul 2>&1
clipup -v -o -altto bin\
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
reg delete "HKLM\SYSTEM\Tokens" /f
del /f "%temp%\editions"
GOTO:EOF
::===========================================================================
:key
rem Edition Key SKU EditionId
(
echo Cloud V3WVW-N2PV2-CGWC3-34QGF-VMJ2C 178 X21-32983
echo CloudN NH9J3-68WK7-6FB93-4K3DF-DJ4F6 179 X21-32987
echo Core YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 101 X19-98868
echo CoreCountrySpecific N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD 99 X19-99652
echo CoreN 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW 98 X19-98877
echo CoreSingleLanguage BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 100 X19-99661
echo Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 121 X19-98886
echo EducationN 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H 122 X19-98892
echo Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C 4 X19-99683
echo EnterpriseN 3V6Q6-NQXCX-V8YXR-9QCYV-QPFCT 27 X19-98746
echo EnterpriseS NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX 125 X21-05035
echo EnterpriseSN 2DBW3-N2PJG-MVHW3-G7TDK-9HKR4 126 X21-04921
echo Professional VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 48 X19-98841
echo ProfessionalEducation 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB 164 X21-04955
echo ProfessionalEducationN GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P 165 X21-04956
echo ProfessionalN 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT 49 X19-98859
echo ProfessionalWorkstation DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 161 X21-43626
echo ProfessionalWorkstationN WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ 162 X21-43644
echo ServerRdsh NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66 175 X21-41295
) > "%temp%\editions" &exit /b
::===========================================================================

-Đặt tên bất kỳ
-Run(Admin )file cmd vừa tạo/Done
Chú ý file.cmd đặt ngoài muc Bin(Trong bin có:(file gatherosstate.exe và file file slc.dll )
 
Sửa lần cuối:

Chienqn1

Gà con
cảm ơn bác. key này dùng ổn định ko bác. sợ lâu lâu nó lỗi nữa thì khổ,
 

lthung

Gà con
Có kích hoạt được cho windows 10 enterprise ltsb 2019 không bác chủ panwenfu, cám ơn nhiều.
 
Sửa lần cuối:

nick 11K

Rìu Sắt
Tôi thấy link tải ở # số 4 có khi khó thấy , bác chủ có thể sửa lại bài viết # đầu tiên cho cái link tải từ # số 4 lên luôn để dễ thấy
 

panwenfu

Rìu Vàng
Tôi thấy link tải ở # số 4 có khi khó thấy , bác chủ có thể sửa lại bài viết # đầu tiên cho cái link tải từ # số 4 lên luôn để dễ thấy
Em muốn cho cấc mem đọc từ đầu cho đến cuối.Thấy đơn giản quá mà hiệu quả cao họ nghi ngờ???
Không chịu khó làm cũng không chịu khó xem các cmt thì cũng chịu thôi bác ạ
 
Sửa lần cuối:
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top