Chia sẻ Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT

Bạn sẽ học được gì
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
 • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

To view the content, you need to Sign In or Register.
 

pvhtech

Gà con

Bạn sẽ học được gì
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
 • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

No quote
TUYỆT AD
 

dishack

Búa Gỗ

Bạn sẽ học được gì
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
 • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

No quote
Thanks for Share
 

mycam108

Gà con

Bạn sẽ học được gì
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
 • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

No quote
Many thanks!
 
Top