Hướng dẫn gọi Skype lấy Confirmation ID (key VL)

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Hướng dẫn gọi Skype sang Tổng Đài Kích hoạt Anh (+4408000188354) nhanh hơn vì ít bước thực hiện hơn gọi Tổng Đài Mỹ.

Đây là bài hướng dẫn của @DR_ADHAM (nsane). Để giúp thành viên VNZ có thêm lựa chọn, tôi copy, dịch và ghi chú thêm.

Xem Video cuộc gọi từ A - Z.


  • Welcome to the Microsoft Product Activation Center.
To help improve the quality of our products, services and training. This call may be recorded or monitored and information collected on this call may be accessed by Microsoft affiliates, subsidiates and service providers internationally.

To consent recording or monitoring of this call press (1), or to continue without recording or monitoring press (2)


(Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Kích Hoạt Microsoft.

Để giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ & đào tạo của chúng tôi, cuộc gọi này có thể được ghi âm hay theo dõi và công ty con Microsoft, các công ty con khác, các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới có thể tiếp cân thông tin này. Đồng ý cho ghi âm hoặc theo dõi, nhấn phím 1 hay tiếp tục mà không ghi âm hay theo dõi, nhấn phím 2.)

➤ Nhấn (2)

Thank you, this call will not be recorded or monitored.
  • For security purposes, please enter the following number on your phone's touch ten pad: XXX
(Cảm ơn. Cuộc gọi này sẽ không ghi âm hay theo dõi. Vì lý do an ninh, hãy nhâp số sau đây trên bảng điện thoại)

➤ Nhập 3 số.

Thank you.
  • Welcome to Microsoft Product Activation,
To activate Windows, press (1)
To activate Office for Mac, press (2)
For other Office products, press (3)


(Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Kích Hoạt Microsoft. Để kích hoạt Windows, nhấn 1. Để kích hoạt Office cho Mac, nhấn 2. Đối với các sản phẩm Office khác, nhấn 3)

➤ Nhấn phím 2 trong tất cả các trường hợp cho dù kích hoạt Windows hay Office)

  • If you are at the computer with the activation wizard open, press (1). Otherwise, press (2)
(Nếu bạn đang ngồi với máy tính với bảng kich hoạt được mở, nhấn 1.)

➤ Nhấn 1

Okay, now take a look at your screen,
I'll ask you to tell me the installation ID,
The installation ID is a long number broken into several groups. I'll ask you for one group at a time. Please enter the digits in group one.


(Được rồi. Hãy nhìn vào màn hình. Tôi sẽ yêu cầu bạn cho tôi biết dãy IID. Dãy IID là 1 dãy số dài được chia làm vài nhóm (9). Tôi sẽ yêu cầu bạn nhập 1 nhóm mỗi lần. Hãy nhập dãy số nhóm 1),

➤ Nhập dãy số IID đầu tiên

Great, now enter the digits in group two.

➤ Tiếp tục cho hết 9 dãy số.

Got it, thanks. One moment please while I look that up.
I was not able to validate your installation ID.
Please hold while I transfer you to a Microsoft representative.
Please have the activation window open on your computer screen, so you have your installation ID number handy.
The representative will need this number to assist you with activating your product.


(Nhận được rồi. Cảm ơn. Chờ 1 lát để tôi xem xét.

Tôi không thể nào xác nhận IID của bạn. Xin chờ để tôi chuyển bạn sang nhân viên MS. Hãy để mở cửa sổ kích hoạt trên máy tính để bạn sẵn sàng có ngay dãy IID. Nhân viên MS cần dãy số này để giúp bạn kích hoạt sản phẩm của bạn)

We'd love to learn from your support experience,
Would you participate in a survey at the end of your call?
Please press (1) for YES, or (2) for NO


(Chúng tôi muốn biết trải nghiệm của bạn được hỗ trợ ra sao. Bạn có muốn tham gia vào cuộc khảo sát khi kết thúc cuộc gọi?)

➤ Nhấn (2)

Nội dung cuộc đàm thoại:

Rep: Thank you for calling Microsoft. My name is (Robin). May I know the software you're trying to activate?

(Cảm ơn bạn đã gọi đến MS. Tôi là….. Cho tôi biết bạn muốn kích hoạt phần mềm gì?)

Me: I'm trying to activate Office 2019 for Windows.
(Tôi muốn kích hoạt Office 2019 cho Windows)

➤ (Nói rõ kích hoạt Windows gì hay Office gì)

Rep: Okay Sir, I'd be happy to assist you Sir. I got your IID automatically through the IVR system, so give me a moment Sir, let me verify here.

Me : Yeah, okay.

(Được rồi, thưa ông. Tôi rấy vui để trợ giúp ông. Tôi đã nhận IID tự động qua hế thống IVR, vậy hãy chờ tôi 1 lát để tôi xác nhận ngay.)

➤ Nhân viên MS có thể yêu cầu đọc dãy IID vì họ vờ như chưa thấy, hãy nói:

I’ve already punched in the IVR. The first group is………….

(Tôi nhập IID vào hệ thốngrồi. Dãy đầu tiên là… )

➤ Chỉ cần đọc dãy đầu.

Rep: So in the meantime, I'd like to inform you that in future if you have any inquiries regarding product activation, call back to the same number or visit our website (support.microsoft.com). Okay?

(Trong khi chờ đợi, tôi muốn thông tin cho bạn là về sau nếu bạn có thắc mắc gì liên quan đến kích hoạt sản phẩm, hãy gọi lại số này hoặc vào trang web support.microsoft.com. OK?)

Me : Okay, thank you very much.

Rep: Welcome Sir. Congratulations, I have successfully generated the Confirmation ID for you. Are you ready to enter it now?

(Chúc mừng. Tôi đã tạo CID cho bạn thành công. Bạn sẵn sàng nhập số chưa?

Me : Yeah, please.

(Rồi.)

➤ Nhân viên sẽ đọc từng dãy CID.

Chúc thành công.
 
Top