[Giúp đỡ]Mọi có thể gợi ý cho em cái tưởng được không ạ ?

#1
Mong mọi người gợi ý cho em cái tưởng code để bài này với!!


Code theo ý tưởng của em:
Mã:
#include<iostream>
using namespace std;

typedef void(*sap_xep)(int *a, int n);

void nhap_mang(int *a, int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "A[" << i << "] = ";
    cin >> *(a + i);
  }
}

void tang_dan(int *a, int n)
{
  for(int i = 0; i < n - 1; i++)
  {
    for(int j = i + 1; j < n; j++)
    {
      if (*(a + i) > *(a + j))
      {
        int temp = *(a + i);
        *(a + i) = *(a + j);
        *(a + j) = temp;
      }
    }
  }
}

void xuat(int *a, int n, sap_xep p)
{
  p(a, n);
  cout << "Mang : ";
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << *(a + i) << " ";
  }
}

int main()
{
  int n;
  sap_xep p;
  int *a;
  cout << "Nhap kich thuoc mang : ";
  cin >> n;
  a = new int[n];
  nhap_mang(a, n);
  p = &tang_dan;
  cout << "Dia chi cua ham : " << p << endl;
  cout << endl;
  xuat(a, n, tang_dan);
  delete []a;
 
  system("pause");
  return 0;
}
 

Hinun97

Rìu Bạc Đôi
#4
Cái tiêu đề bạn còn viết không đúng thì cái code chắc cũng vậy rồi. Hãy tập viết xong và coi lại đi bạn à. Chứ đừng gõ gõ như 1 cái máy mà không biết mình đã gõ gì {confuse}
 
Top