[Giúp đỡ]Mọi có thể gợi ý cho em cái tưởng được không ạ ?

ngoctin

Gà con
Mong mọi người gợi ý cho em cái tưởng code để bài này với!!


Code theo ý tưởng của em:
Mã:
#include<iostream>
using namespace std;

typedef void(*sap_xep)(int *a, int n);

void nhap_mang(int *a, int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "A[" << i << "] = ";
    cin >> *(a + i);
  }
}

void tang_dan(int *a, int n)
{
  for(int i = 0; i < n - 1; i++)
  {
    for(int j = i + 1; j < n; j++)
    {
      if (*(a + i) > *(a + j))
      {
        int temp = *(a + i);
        *(a + i) = *(a + j);
        *(a + j) = temp;
      }
    }
  }
}

void xuat(int *a, int n, sap_xep p)
{
  p(a, n);
  cout << "Mang : ";
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << *(a + i) << " ";
  }
}

int main()
{
  int n;
  sap_xep p;
  int *a;
  cout << "Nhap kich thuoc mang : ";
  cin >> n;
  a = new int[n];
  nhap_mang(a, n);
  p = &tang_dan;
  cout << "Dia chi cua ham : " << p << endl;
  cout << endl;
  xuat(a, n, tang_dan);
  delete []a;
 
  system("pause");
  return 0;
}
 

Hinun97


Junior Moderator
Thành viên BQT
Cái tiêu đề bạn còn viết không đúng thì cái code chắc cũng vậy rồi. Hãy tập viết xong và coi lại đi bạn à. Chứ đừng gõ gõ như 1 cái máy mà không biết mình đã gõ gì {confuse}
 
Top