e-World Tech PHPMaker 2018

  • Thread starter john-tr
  • Ngày gửi
J

john-tr

e-World Tech PHPMaker 2018 là một ứng dụng rất hữu ích đã được phát triển cho tất cả những người dùng đang cần genertaing PHP script từ các cơ sở dữ liệu khác nhau như Access hoặc PostgreSQL.
Với các lập trình viên ứng dụng này có thể tạo ra các kịch bản PHP từ MS Access và SQL Server và có thể thao tác các truy vấn khác nhau.
e-World Tech PHPMaker 2018 đã có giao diện thân thiện với người dùng và bạn có thể bắt đầu bằng cách cấu hình chi tiết cơ sở dữ liệu khi nói đến loại, cổng, máy chủ và thông tin đăng nhập.
Các thuộc tính PHP cũng có thể được thiết lập khi nói đến các tùy chọn hạt cũng như các cài đặt email.
Đối với mã HTML, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa tiêu đề, phông chữ, biểu tượng trang web, biểu tượng tiêu đề cũng như văn bản chân trang.
e-World Tech PHPMaker 2018 cho phép bạn đồng bộ hóa các bảng và các khung nhìn và cũng cho phép bạn tạo, thay đổi hoặc thả một khung nhìn.
Bạn cũng có thể thêm phần mở rộng cũng như định cấu hình cài đặt nâng cao.
Tất cả trong tất cả các e-World Tech PHPMaker 2018 os một ứng dụng rất tiện dụng để tạo ra các tập lệnh PHP từ các cơ sở dữ liệu khác nhau như Acces hoặc PostgreSQL.

e-World Tech PHPMaker 2018 Technical Setup Details

Software Full Name: e-World Tech PHPMaker 2018
Setup File Name: e-World_Tech_PHPMaker_2018.0.2.zip
Full Setup Size: 54.6 MB
Setup Type: Offline Installer / Full Standalone Setup
Compatibility Architecture: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
Latest Version Release Added On: 10th July 2018

Minimum system requirements.

Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Memory (RAM): 512 MB of RAM required.
Hard Disk Space: 50 MB of free space required.
Processor: Intel Pentium 4 or later.

This is complete offline installer and standalone setup for e-World Tech PHPMaker 2018.
This would be compatible with both 32 bit and 64 bit windows.

Miễn phí tải về.
e-World_Tech_PHPMaker_2018.0.2.rar54.7 MB
 
Top