Microsoft Office Code kích hoạt office 6 tháng

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
Tắt hết chương trình đang chạy rồi chép và dán code vào cmd(admin)

Mã:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@
Mã:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript //nologo OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@
Hay
Mã:
cscript slmgr.vbs /skms kms.lotro.cc b322da9c-a2e2-4058-9e4e-f59a6970bd69
cscript slmgr.vbs /ipk YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT b322da9c-a2e2-4058-9e4e-f59a6970bd69
cscript slmgr.vbs /ato b322da9c-a2e2-4058-9e4e-f59a6970bd69
Mã:
set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword&exit
@
Hay
Mã:
cscript slmgr.vbs /upk 70d9ceb6-6dfa-4da4-b413-18c1c3c76e2e
cscript slmgr.vbs /upk d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
cscript slmgr.vbs /skms kms.lotro.cc d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
cscript slmgr.vbs /ipk XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript slmgr.vbs /ato d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
Mã:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x")
%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
Start winword&exit
@
Hoặc:
Mã:
cscript slmgr.vbs /upk 52c4d79f-6e1a-45b7-b479-36b666e0a2f8
cscript slmgr.vbs /skms kms.lotro.cc 85dd8b5f-eaa4-4af3-a628-cce9e77c9a03
cscript slmgr.vbs /ipk NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP 85dd8b5f-eaa4-4af3-a628-cce9e77c9a03
cscript slmgr.vbs /ato 85dd8b5f-eaa4-4af3-a628-cce9e77c9a03
 
Sửa lần cuối:

panwenfu

Rìu Vàng
Tôi ko có đủ thời gian và năng khiếu quản lý nên ko dám mở.
Bên đây cũng có topic kích hoạt của toantam2006 và nhiều bạn khác rồi.
Các top trợ giúp kích hoạt đều die cả rồi
Ace trong forum hiện giờ chỉ trông cậy vào bác với bác @vuhahuydan thôi(@chubinhphuong em chưa thấy xuất hiện ở đây hay lấy nick khác)
Các bạn hãy like ủng hộ bác @ thuwowngr
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Office 2013 Pro Plus Online

PKeyConfig : Office 2013
Key : TNBJD-266Y3-C3VHQ-PQ8H4-9WYG7
Key Status : Valid
Product ID : 00216-53040-72235-AA508
Extended PID : XXXXX-02165-304-072235-03-1033-9200.0000-3182018
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32644
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : 4576
Block Key Base : Not found

Nguồn: FB
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Office 2013 Standard Online

PKeyConfig : Office 2013
Key : 9M32T-N67M4-WKFX6-TD8FC-MPXMG
Key Status : Valid
Product ID : 00218-02490-65521-AA534
Extended PID : XXXXX-02180-249-065521-03-1033-9200.0000-3182018
SKU ID : a24cca51-3d54-4c41-8a76-4031f5338cb2
Description : Office15_StandardVL_MAK
Edition ID : StandardVolume
Sub Type : X18-33253
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2180 (884)
Activ. Count : 4986
Block Key Base : Not found

Nguồn: FB
 

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
Office 2013 WordVL MAK онлайн
B8MNR-63GXM-WBK4T-HWPQY-X4QCW 4975

Office 2013 AccessVL MAK онлайн
C4J7G-JRNQ9-YKC22-GYHXG-3V3R4 5000

Office 2013ExcelVL MAK онлайн
HVM8X-ND9FV-9MYMR-9XT4M-RCW82 4983

Office 2013 PowerPointVL MAK онлайн
Y2WNY-G898T-JTGKD-QK876-72XH6 5000

Office 2013 LyncVL MAK онлайн
46PFP-NCVG7-WXB9C-D89W8-GVGMG 5000

Office 2013 InfoPathVL MAK онлайн
DF483-NJQ2V-Q78F4-K887B-3GJ96 5000

Office 2013 OneNoteVL MAK онлайн
GG7TB-HKNHB-TDCG3-YT2XF-WFDYK 5000

Office 2013 OutlookVL MAK онлайн
VYDNM-96HVG-37MJX-BHQQJ-78M77 4997

Office 2013 PublisherVL MAK онлайн
RR6XN-H8M2J-2VTDG-3XFJX-C7GX6 5000

Office 2010 WordVL MAK онлайн
FDK46-3XFFT-9Q2WC-QMBPB-2WVBR 4999

Office 2010 AccessVL MAK онлайн
BH368-CPR87-2JJXT-6GJCQ-CBV8P 5000

Office 2010 ExcelVL MAK онлайн
PM37B-TCHGB-RMQ3F-7QFVW-KG8V6 5000
Office 2010 PowerPointVL MAK онлайн
J2VYM-BY2PP-GCBJJ-FMYHJ-7QYVF 5000
Office 2010 InfoPathVL MAK онлайн
GVG4J-93727-H74VH-TV9QY-2PQHC 5000
Office 2010 OneNoteVL MAK онлайн
FFJ4C-9VT6R-G3284-7CCFK-P8RM8 5000
Office 2010 OutlookVL MAK онлайн
PPFT9-7FHXX-XDH9G-W4J7R-RRQ76 5000
Office 2010 PublisherVL MAK онлайн
XJ2CQ-7VB46-4RF6K-8CT7M-B36MF 5000
Office 2010 GrooveVL MAK онлайн
J3MC6-Y8Q6K-HPHT3-9VGBH-4473K 5000
Office 2010 ProjectProVL MAK онлайн
TCR2M-QTXBB-3YVG6-XV8T3-CPFJP 4999
Office 2010 ProjectStdVL MAK онлайн
KDX2H-JTVWX-6TPQG-WDTK3-M442F 4994
Office 2010 VisioProVL MAK онлайн
MJGK2-BCBPH-4RXXX-4DCX4-CT86M 4699
Office 2010 VisioStdVL MAK онлайн
V7BXQ-QFVQP-9WG6C-VPXC6-726VX 4996
 

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
Ключ: 67HJN-9K6XR-MCQGY-C2CC2-RVWDP
0xC004C008 - Сервер активации определил, что указанный ключ продукта не может быть использован
=== !!! Продукт можно активировать по телефону !!! ===

-----------------------
Ключ: 697W7-XNY22-HF6PT-DHQPP-GQ8DP
0xC004C008 - Сервер активации определил, что указанный ключ продукта не может быть использован
=== !!! Продукт можно активировать по телефону !!! ===
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : YRW67-NV9D7-MT3YM-3F3YK-M983Y
Key Status : Valid
Product ID : 00339-22280-10072-AA212
Extended PID : XXXXX-03392-228-010072-03-1033-9200.0000-3312018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00545
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 208
Block Key Base : Not found
Comment :

Benchmark : 1.8 seconds

==================================================================
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : BMPN4-VBJXC-37223-MGK28-HMH7M
Key Status : Valid
Product ID : 00339-20760-46493-AA691
Extended PID : XXXXX-03392-076-046493-03-1033-9200.0000-3312018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00546
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 87
Block Key Base : Not found
Comment :

Benchmark : 0.6 seconds

== Processing time of all keys: 0:2 ==

==================================================================
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : Y99TN-DQ7PV-K8JR6-94QBJ-Q69YB
Key Status : Valid
Product ID : 00339-22280-15293-AA712
Extended PID : XXXXX-03392-228-015293-03-1033-9200.0000-3312018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00545
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 212
Block Key Base : Not found
Comment :
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : NB4X9-RVKQ9-Q74YH-H92QK-GJGFP
Key Status : Valid
Product ID : 00340-94150-01787-AA515
Extended PID : XXXXX-03409-415-001787-03-1033-9200.0000-3312018
SKU ID : 0ed94aac-2234-4309-ba29-74bdbb887083
Description : Office16_StandardVL_MAK
Edition ID : StandardVolume
Sub Type : X20-00728
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3409 (d51)
Activ. Count : 492
Block Key Base : Not found
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top