Hướng dẫn Cách đặt lại file Hosts về mặc định

baogia2010

Rìu Vàng
Khi muốn trả file "Hosts" trở về trạng thái mặc định như ban đầu mới cài Windows. Chúng ta làm như sau:

1. Tải về Notepad++ và cài đặt:
- Phím Windows + R > nhập code sau và Enter
Mã:
https://notepad-plus-plus.org/download
- Chọn phiên bản 32bit hoặc 64bit phù hợp PC và tải về
- Cài đặt Notepad++2. Truy cập thư mục Windows chứa file "hosts" và sao lưu:
- Phím Windows + R > nhập code sau và Enter
Mã:
%windir%\System32\drivers\etc
- Click chuột phải trên file "hosts" > chọn "Edit with Notepad++"
- Thay thế nội dung trong file "hosts" bằng nội dung sau (mẹo: chọn toàn bộ copy & paste)
Mã:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#  127.0.0.1    localhost
#  ::1       localhost
- Sao lưu file: File > Save as > chọn "Save as type: All types (*.*)" > lưu file trên Desktop > đóng Notepad++3. Phục hồi file "hosts" trong thư mục Windows:
Mã:
%windir%\System32\drivers\etc
- Mở lại thư mục Windows chứa file "hosts" > đổi tên file "hosts" thành "hosts.old" (chọn Yes khi có bảng UAC xuất hiện)
- Copy file "host" trên Desktop vào thư mục trên (nếu có yêu cầu password Admin thì nhập vào)


Done!
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top