BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên người dùng[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://vn-zoom.org/styles/vn-z-thumb.jpg[/IMG]
  Hiển thị:
  vn-z-thumb.jpg
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Approved sites: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • Đoạn văn bản chưa nội dung ẩn

  Bạn phải nhấn vào để xem nhiều hơn.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Tiêu đề của nội dung được ẩn[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Tiêu đề của nội dung được ẩn
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [DAYS=option] - Hidden text by the number of days

  Number of days from the date of registration on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [days=5]Hello World!![/days] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [GROUPS=option] - Hidden text for user groups

  The tag hides content from people who are not members of X,Y,Z usergroups.
  Ví dụ:
  [groups=2]Hello World![/groups] - Displayed only for group members with ID 2.
  Hiển thị:
  Content of this hidden block can only be seen by members of: Registered
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HIDE] - Văn bản ẩn chỉ dành cho người dùng đã đăng ký tài khoản

  Hidden text: For users only.
  Ví dụ:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only users see the hidden text
  Hiển thị:
  Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
  - only users see the hidden text
 • [LIKES=option] - Văn bản ẩn theo số lượt thích

  Number of like on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [likes=5]Hello World![/likes] - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
 • [POSTS=option] - Văn bản ẩn theo số lượng bài viết

  Number of posts on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [posts=5]Привет, мир![/posts] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REPLY] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng trả lời các chủ đề.

  Hidden text until the user answers the thread.
  Ví dụ:
  [reply]Hello World![/reply] - Hiển thị cho người dùng khi họ trả lời các chủ đề.
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Hiển thị cho người dùng khi họ trả lời các chủ đề.
 • [REPLYANDTHANKS] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng phản hồi chủ đề và nhấp chuột như trên tin nhắn này.

  Hidden text until the user responds to the topic and clicks Like on this message.
  Ví dụ:
  [replyandthanks]Hello World![/replyandthanks] - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
 • [REPLYTHANKS] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng phản hồi chủ đề hoặc nhấp chuột như trên tin nhắn này.

  Hidden text until the user responds to the topic or clicks Like on this message.
  Ví dụ:
  [replythanks]Hello World![/replythanks] - Nó được hiển thị cho người dùng khi họ trả lời chủ đề hoặc nhấp vào "I like".
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - Nó được hiển thị cho người dùng khi họ trả lời chủ đề hoặc nhấp vào "I like".
 • [THANKS] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng nhấp chuột "Like " cho tin nhắn này.

  Thẻ này ẩn văn bản cho đến khi người dùng nhấp vào Like button trong tin nhắn.
  Ví dụ:
  [thanks]Hello World![/thanks] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Hiển thị:
  To view the content, you need to Sign In or Register. - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
 • [USERSID=option] - Văn bản ẩn cho người dùng theo ID

  Hides the text from users by id, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  Ví dụ:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
  Hiển thị:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
Top